Kan du holde på en hemmelighed?

Serapions-Ordenens formål

Serapions-Ordenens formålsparagraf udmønter sig i praksis i 3 grundsten for Ordenens brødre.

1. Fællesskab

Ved at møde uge efter uge i sin loge og deltage i de forskellige udvalgsarbejder, kommer man til at møde mange forskellige brødre. Det være sig angående alder, erhverv og holdninger. Det kan være meget lærerigt at høre andres meninger og holdninger, når vi ret hurtigt bliver fortrolige med hinanden.

Nogle brødre kommer man til at arbejde meget sammen med, andre mindre, men man danner hurtigt et netværk/fællesskab, som i nogle tilfælde vil vare livet ud.

Vi mødes i et frirum, hvor alle kan tale frit i forsikring om, at det forbliver fortroligt og ikke kommer uden for logens sfære

2. Personlig udvikling

Igennem logearbejdet vil man naturligt komme til at arbejde med sin egen udvikling.

I logesalen vil der fra logerådsbordet og fra talerstolen blive udtrykt nogle af vores åndelige kulturværdier og vore humanistiske livsholdninger. Man kommer måske til at lede et udvalg og skal aflægge beretning og statusrapport i logesalen. Man kan også rejse sig op i samlingslokalerne og give en orientering.

Og ikke mindst kommer man til at holde taler i logesalen. For nogle er det hverdag at stå og tale til andre, for andre er det ganske grænseoverskridende. Men stort set alle får det lært og oplever den personlige sejr – og den berigelse, det er, at holde en logetale.

3. Etisk og filosofisk læring

Gennem gradsarbejdet lærer vi om værdier som næstekærlighed, etik, filosofi og tolerance, derfor er logen en mental og personlig ’træningslejr’ for et humanistisk livssyn.

Vi har også vore humanitære udvalg, hvor vi år efter år uddeler donationer. Brødrene får derved indblik i mange gode organisationers arbejde med at udfører en stor, uegennyttig indsats for socialt udsatte, for handicappede eller meget syge mennesker.

Det er netop der, vi kan udvise vores humanisme overfor omverdenen og hinanden, da det i langt overvejende grad er egne midler, der bliver brugt.

Hvad er en logebror?

Der eksisterer rigtig mange fordomme omkring det at være logebror. Nogle af fordommene bygger på romantiske fantasier om magt og vælde, og andre om indsigt i hemmeligheder, som “almindelige mennesker” ikke har, og som kan udnyttes til egen fordel.

For dem, der allerede har valgt at blive medlem i en loge, er det indlysende, at alle fordommene overhovedet ikke har nogen berettigelse. På den anden side bærer logerne selv en del af skylden for, at der opstår fordomme – alene ved, at der faktisk ér tale om indhold, som ikke kommer uden for logernes egne vægge. Men nu til spørgsmålet: “Hvad er en logebror”?

For at kunne forklare det, må vi først svare på nogle andre spørgsmål. I det følgende finder du flere af de grundlæggende svar og spørgsmål, som tilsammen forsøger at give et fyldestgørende svar på, hvad en logebror egentlig er.

Hvad kræver det at deltage?

Gennem en positiv livsholdning og et personlig engagement, deltager vi i et fællesskab, hvor etiske livsværdier og kammeratskab er i centrum.

Opbakning fra hjemmefronten, er nødvendigt. Den økonomiske udgift svarer til hvad andre fritidsinteresser koster. Se også “Hvad koster det?”

Der er ikke mødepligt, men jo oftere man møder, jo mere får man ud af logelivet.

Hvilke netværk er der?

Jo mere aktiv man er i sin loge, jo større og stærkere bliver ens netværk.

Nogle brødre former deres egne faglige netværk, mens alle brødre, uden undtagelse, har mulighed for at deltage i et socialt netværk, der også forbliver aktivt længe efter, at de faglige netværk er ophørt med at virke.

Med nye digitale værktøjer kan der skabes netværk på tværs af logerne, og er man aktiv, finder man hurtigt nogen at dele sine interesser med.

I dag tæller Serapions-Ordenen ca. 700 medlemmer, så det er kun op til én selv at vælge, hvor og med hvem, man vil netværke.

Hvad kræves der af påklædningen?

Traditionen er, at man ikke skal kunne se forskel på logebrødrenes sociale stilling. Alle skal fremstå ligeværdige, og derfor stilles der krav om ensartet påklædning.

Den “almindelige” uniform er mørk habit med hvid skjorte, slips og sorte sko.

Ved særlige festlige lejligheder mødes man i festdragt, der er kjole og hvidt med hvide handsker.

Hvad koster det?

Vi plejer at sige, at det ikke koster mere end, hvad andre fritidsinteresser koster. Der er selvfølgelig en investering i et sæt kjole og hvidt. Derudover skal man naturligvis også have et mørkt jakkesæt.

Kontingenter og bidrag i øvrigt, beløber sig til ca. kr. 3.000,- på årsplan. Så er der kun udgifterne til mad og drikke – og hvis man regner med ca. kr. 120,- pr. mødeaften, er det ikke helt ved siden af. Bidrag til det filantropiske arbejde er helt på frivillig basis.

Festudvalgene i de enkelte loger står for alle tur- og festarrangementerne, hvor også vores ægtefæller/kæreste deltager

Hvorfor blive logebror?

Moderne mænd har behov for at koble fra i en travl og stressende hverdag. I en loge arbejder man for etisk og mental udvikling, samt energi og ro i sjælen. Hjernen skal trænes, på samme måde som kroppen, hvis man skal være et harmonisk menneske med overskud i tilværelsen.

At være logebror er en livsstil, fordi man har en aktiv, engageret fritidsbeskæftigelse. Denne livsstil er med til at give en rigere tilværelse.

Spørger man forskellige logebrødre om, hvad de får ud af logelivet, er nogle af svarene:

  • Jeg får inspiration til en rigere tilværelse
  • Jeg oplever tillid, næstekærlighed og livslangt venskab
  • Jeg møder mennesker fra alle samfundslag
  • Jeg deltager i meningsfyldt frivilligt humanitært hjælpearbejde
  • Jeg deltager i kammeratligt samvær efter logemøderne

Hvad sker der i en loge?

En logeaften er en aften, hvor man kan slappe af og få ny energi sammen med ligesindede mænd, på tværs af fag og alder.

Logemøderne foregår ud fra traditionsrige ritualer med stil. Under logehandlingen, der normalt varer ca. en time, er der etiske og filosofiske indlæg, musikindslag, symbolik, fællessang og overraskelser. Der er tale om en oplevelse, der både er etisk og æstetisk.

Efter logehandlingen er det mere uformelt. Man spiser sammen og har et kammeratligt samvær, der ofte fører til livslange venskaber, for ikke at tale om store og gode netværk, et sådant samvær også medvirker til.

Hertil kommer det udadvendte arbejde med humanitære arrangementer i lokalsamfundet. Med tiden oplever man en stærk følelse af socialt fællesskab, der ofte går langt ud over, hvad man normalt oplever i en travl hverdag.

Hvad er hemmeligt?

Serapions-Ordenen er en såkaldt “hemmelig loge”, men det er slet ikke hemmeligt at være med i Serapions-Ordenen.

I broderskabet får vi viden om hinanden gennem den snak et fortroligt forhold mellem venner giver.

Så er der ritualerne og symbolerne, som kan være op til tusinder af år gamle. De er mere beregnet til at give logelivet spænding, end at skulle fungere som grundsten for ens valg af en aktiv fritid som logebror. Ritualer og symboler er med til at give én nogen “aha” oplevelser – på samme måde som når man pakker en gave op.

Det er naturligvis også fortroligt, hvilke enkeltpersoner eller enkeltsager, logerne vælger at yde hjælp. Vi er af den opfattelse, at en hjælp der offentliggøres, meget nemt kan virke mere sårende for den person der hjælpes, end selve hjælpen var værd. Støtte og hjælp til organisationer og personer der har ydet en humanitær indsats, bliver ofte offentliggjort.

Hvem kan blive optaget?

Enhver hæderlig mand, der er over 25 år, og har et positivt livssyn, kan optages.

Vi stiller hverken religiøse eller politiske krav.

Der er selvstændige såvel som offentligt og privat ansatte, samt aktive efterlønsmodtagere og pensionister. Vi repræsenterer mange erhverv og brancher.

Hvad er humanitært arbejde?

Serapions-Ordenens humanitære indsats består bl.a. i den årlige tildeling af Serapionsprisen.

Her donerer ordenen et større beløb og en flot statuette til en person eller organisation, der har udført en bemærkelsesværdig og frivillig indsats på det humanitære område.

Derudover påtager Serapions-Ordenens 20 loger sig mange forskellige humanitære tiltag, herunder økonomisk og/eller personlig støtte til handicappede, plejehjem, hospitalsklovne samt støtte til en lang række mindre, lokale hjælpeorganisationer .

Faktaboks

Serapions-Ordenen er en dansk orden, stiftet i 1888.


Ordenens etiske værdier bygger på ønsket om at hjælpe og støtte hinanden og vore medmennesker.


Forbilledet er Serapion, en kristen ægypter der levede 300 år efter Kristi fødsel, der udøvede humanitære gerninger.


Enhver hæderlig mand, der er over 25 år, og har et positivt livssyn, optages.


Vi stiller hverken religiøse eller politiske krav.


Logebrødrene repræsenterer alle erhvervsgrene.

Blandt logebrødrene finder du selvstændige, såvel som offentlige og privat ansatte, samt aktive pensionister.